کورش بادُر

مقیم کشور سوئد، شهر گوتنبرگ

کارشناس روانشناسی

(روان درمانگر رفتار درمانی شناختی (کارشناسی ارشد

Licensed psychotherapist (CBT)

  MeSHe  (مسئول هماهنگی تحقیقات علمی "سلامت روانی و جسمانی بدون مرز" (پروژه دکترا 

 Mental and Somatic Health without borders

 AGERA "مدیر و بنیان گزار مرکز  توانبخشی و درمانی "اقدام

آموزگار روش بهبودیابی از غم و اندوه

Counsellor مشاور