اقدام نماید (e-mail)  برای تهیه کتاب از طریقه ایمیل

نام و آدرس پستی خود را بطور کامل بنویسید

قیمت کتاب در اروپا ۹،۹۰و هزینه پست در داخل سوئد ۴۵ کرون. کشورهای دیگر طبقه هزینه اداره پست کشور سوئد

برای تهیه کتاب در ایران لطفاً به

در زیر میتوانید بخشی از کتاب را مطالعه کنید